euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Popis tanca Boogie-Woogie

 

Džezový štýl spoločenského tanca s typickým rytmom z USA, rozšírený po 2. svetovej vojne..

Definícia
Pod pojmom krok dámy a pána rozumieme tie kritériá, ktoré spolu tvoria realizáciu tanca. Najhlavnejšie kritériá:
• krok
• pohyb tela
• držanie rúk
• celkový dojem

Krok
Každá variácia kroku (4-, 6-, 8- atď) je povolená, s výnimkou akrobaticko rock&rollového 9- kroku. Realizácie majú byť ľahké a hravé a súčasne dynamické. Tanečník má správnym výberom krokovej variácie sledovať a zvýrazňovať meniacu sa rytmiku hudby.
Pohyb tela
Pohyb nôh v kroku treba vyrovnať protipohybom pánvy takým spôsobom, aby sme sa vyhli pohybom vrchnej časti tela hore-dole. Pohybom tela treba zosilniť charakter figúr a hudby.
Držanie rúk
Držaním rúk treba pomôcť vyjadreniu tanca a figúr. Ruky sú vždy kontrolované, teda nevisia, nekývajú sa nezávisle od pohybu tela.
Celkové prevedenie
Súhrnným výrazom pre tieto kritériá je krok.
Rôzne poňatia, resp. Realizácie sú povolené- ba práve naopak, sú žiadané- , za predpokladu, že vyhovujú týmto kritériám. Jednotlivé kritériá treba vykonať čo možno najlepším celkovým dojmom.


Hodnotenie
Celkový dojem je tiež rozhodujúcim v hodnotení kroku. Porušenie tých kritérií, ktoré ovplyvňujú celkový dojem sú vážnejšími chybami, ako napr. menšia chyba sinchronu.


Tanečný prednes

Úvodná poznámka
Na kvalitu tanečného prednesu sa nedajú určiť podrobné kritériá. Rozhodca má k dispozícii len všeobecne prijaté kritériá, ktoré posúvajú subjektívne hodnotenie do správneho smeru.
Definícia
Časti tanečného prejavu sú výraz partnerov, párový dojem, interpretácia, harmónia figúr, choreografia.


Výraz
Pohyb má byť aj uprostred ťažkých figúr ľahký a uvoľnený a súčasne kontrolovaný bez toho, aby bolo cítiť silenie. Tanec má pôsobiť ľahko a uvolnene.


Interpretácia
Cielom tanečného prejavu páru je dať do súladu tanec s hudbou a interpretovať hudbu. Interpretácia hudby je hlavne v pomalom finále rozhodujúce hodnotiace kritérium.


Harmónia, párový dojem
Harmónia znamená zladenosť medzi medzi pohybom tanečníkov, resp. ich vzájomné dopĺňanie. Pán a dáma majú pôsobiť ako jeden celok, resp. pár, a to bez toho, aby tým utrpela osobnosť (jedinečnosť) hociktorého z partnerov.


Bohatosť figúr
Je potrebné sa snažiť o bohatosť figúr, ale toto nie je prvotné hodnotiace kritérium, a nesmie ísť na úkor harmónie a kvality realizácie.


Hodnotenie
Pri hodnotení tanečného prejavu je rozhodujúci celkový dojem, výraz, harmónia, párový dojem a bohatosť figúr.


Realizácia figúr
Výberom tanečných figúr treba zachovať pôvodný charakter tanca Boogie Woogie. Ak pár zaradí novovytvorenú, alebo z iného tanca prevzatú figúru, vždy musí vziať do úvahy pôvodný charakter tanca.

Náročnosť figúr
Tanečný pár má dokázať svoje schopnosti zaradením náročných figúr do svojej zostavy. V záujme vyrovnanejšieho prevedenia sa nesmie zrieknúť technicky zložitejších figúr.


Realizácia
K realizácii figúry patrí technické prevedenie a prechod do nasledujúcej figúry. Jeden pár aj bez akýchkoľvek figúr - vlastnou interpretáciou - môže dať zvláštny, jedinečný charakter tancu. Nezávisle od interpretácie realizácia figúry má byť ľahká a hravá, súčasne presná a dynamická.
Pri hodnotení celkového prevedenia treba vziať do úvahy aj základné figúry (napr. výmena).


Hodnotenie
Hodnotenie, bodovanie realizácie figúr určuje celkový dojem figúr predvedených počas celého tanca, kde treba za základ zobrať náročnosť a realizáciu figúr.


Bodové zrážky
Bodové zrážky sú za nasledovné chyby:
• chyba taktu
• prerušenie tanca
• ľahká a vážna technická chyba
• porušenie obmedzenia figúr


Takt/rytmus

Všeobecná definícia taktu.
• Pod taktom rozumieme rozdelenie hudobnej skladby na rovnomerné časti (takty), ktoré sú oddelené taktovými čiarami.
• Druh taktu určuje v rovnakých časových intervaloch sa vyskytujúci počet úderov, ich dĺžka a prízvuk.
• Rozlišujeme rovnomerný (napr. 4/4) a nerovnomerné (napr. 3/4) druhy taktov. Takt obsahuje rôzne prízvučné časti taktu (údery).
Hudba Boogie-Woogie.
• Hudba Boogie-Woogie je z hľadiska tanca súbor viacerých podobných hudobných smerov. Z hudobnej histórie je to jeden hudobný smer pochádzajúci z 20-tych až 30-tych rokov, ktorý pochádza z bluesu. Jeho charakteristikou sú prechádzajúce sa basy, v ktorých má zvláštnu úlohu pravá ruka klaviristu.
• Ďalší hlavný prúd je hudba Rock and Roll zo skorých 50-tych a 60-tych rokov. Rock and Roll pochádza z Boogie-Woogie , Rhythm and bluesu, ktoré boli najprv hnutím čiernych hudobníkov. Rytmus Rock and Rollu je prízvučnejší - v prvom rade prostredníctvom bicích, resp. saxofónu.
• Tieto basové časti sú spoločné a významné u každého z týchto smerov a tieto tvoria základ valivých a dynamických pohybov Boogie-Woogie .
• V moderných smeroch úlohu basových sekcií preberajú gitara alebo bicie nástroje, resp. úplne chýbajú.
Stavba hudby.
• Charakteristikou hudby je tzv. "voľný prízvuk mimo doby (off-beat)", ktorý je v mnohých afroamerických hudobných stíloch.
• Boogie-Woogie je 4/4 -ová hudba, v ktorej 2. a 4. úder rytmické nástroje zvýraznia, súčasne melódia zdôrazňuje 1. a 3. úder.


Súťažná hudba.
Pri výbere súťažnej hudby treba dbať na to, aby bola zodpovedajúca charakteru Boogie-Woogie. Moderná (neo-) Rock and Rollová hudba bez interpretačných možností je nevhodná na súťaž Boogie-Woogie .
Tanec Boogie-Woogie.
Úlohou tanečníka je, aby krok a pohyb tela dal do súladu s prízvukmi hudby.
Tanec do taktu.
Krok - zodpovedajúci rytmu hudby - treba prizvukovať aspoň prenesením váhy na 2. a 4. úder. Napr. pri 6-kovom kroku na 2.,4., 5. a 6. úder.
Hodnotenie pomýlenia taktu.
• Taktová chyba je, ak pár tancuje ináč, ako je popísané vyššie. Toto sa jednoznačne líši od technickej chyby kroku.
• Pri hodnotení chyby taktu je rozhodujúci čas odtancovaný mimo hudby. Každých 6 mimo taktu tancovaných úderov (vo všeobecnosti jeden základný krok) znamená strhnutie 5-ich bodov.


Dodatok
Keďže u tanečníka je najväčšou chybou taktová chyba, "hodnotí" sa vysokými zrážkami bodov. Práve kvôli tomuto rozhodca nesmie mať pochybnosti o tom, či to bola chyba taktu, alebo technická chyba kroku.
Prerušenie tanca
Prerušením tanca je jednoznačná dlhšia prestávka v tanci, ktorá nastala napr. v dôsledku nepochopenia, alebo technickej chyby. K tomu je dostačujúce zastavenie jedného partnera. Prerušenie tanca znamená strhnutie 5-ich bodov.


Technické chyby
Každá významná odchýlka od tanečnej figúry sa počíta za technickú chybu.
Príklady:
• nechcená strata kontaktu
• významné prekážanie partnerovi
• strata kontroly nad telom
• zlomenie figúry pre nedorozumenie (ak niektorý z partnerov pritom zastane, podla dĺžky môže byť sankciovaná aj prerušením tanca)
Podľa závažnosti technickej chyby sa trestá 0,5 - 2 body. Každé strhnutie sa značí pomocou "|" znaku a počtu bodov. (napr. |2, |1.5). Znak "|" sám o sebe znamená strhnutie 0,5 bodu.
Porušenie obmedzenia figúr
Porušenie obmedzenia figúr sa trestá strhnutím 15 bodov. Ak väčšina rozhodcov zistí porušenie obmedzenia, v tom kole môže pár získať len posledné miesto.
Obmedzenie figúr
Pri výbere figúr treba vziať do úvahy, že Boogie-Woogie sa tancuje len pre zábavu a radosť z tanca vyše 50 rokov.
Kreativita tanečníkov nie je obmedzená, treba však dodržať obmedzenie figúr.
• Točky.
Celé točky, ktoré nie sú okolo pozdĺžnej osi sú zakázané.
• Figúry za pomoci partnera.
U figúr možno v zásade použiť pomoc partnera len v záujme dynamickejšieho prevedenia figúry. Tie figúry, kde ťažisko nie je nad nohami, teda rovnováhu možno udržať len za pomoci partnera sú povolené, len ak:
• vo fáze dvíhania a držania minimálne jedna noha každého tanečníka ostáva na zemi, a
• k dvíhaniu a držaniu obaja tanečníci používajú len jednu ruku. Ak sa figura vykonaná dvoma rukami dá vykonať len jednou rukou, figúra je povolená.
• Figúry bez kontaktu s podlahou
Tie figúry, u ktorých obe nohy opustia podlahu sú povolené len vtedy, ak sú vykonatelné jednoznačne len z vlastnej sily, teda bez dvíhania a držania partnerom. Preskočenie partnera nie je povolené.

======================================================================

LINKY

Slovensko

www.charlie.sk

Medzinárodné tanečné organizácie

www.wrrc.org World Rock and Roll Confederation (WRRC)

www.ido-online.org International Dance Organization (IDO)

www.idsf.net International Dance Sport Federation (IDSF)

www.swing.ch International Lindy Hop Association

Boogie vo svete

www.dancevision.com Tanečný server Dancevision

www.danse-a-2.com Francúzsko

www.euregio.net/dance Belgium

www.nzdances.co.nz Nový Zéland

www.rokenrol.cz Rock & Roll v Čechách

www.tanzen.de/dance Tanec v Nemecku


Ohodnoťte:
9%

Hodnotené 58 krát.

Komentáre ku článku:


nový Pridaj nový komentár

sledujem ťa :)

2010-07-21 11:46:23

Neviem tancovať dobre, ale veľmi mám rád také pesničky, na ktoré vtedy tancovali...

tracer

2010-07-22 11:29:01

JJ, aj ja mám rád ten a feeling a ako znejú tie pesničky. Počuť na nich, že boli nahraté už dávno a kvôli tomu majú taký veľký vplyv na mňa... Preto som mal rád muziku aj v hre MAFIA.
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS